Administratorem strony jest Agnieszka Mazurkiewicz, ul. Nadbystrzycka 74/20, 20-501 Lublin, NIP: 8172032496 agnieszka.mazurkiewicz@opoczta.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep, dostępny pod adresem www.wytworniawiedzy.com jest prowadzony przez Agnieszka Mazurkiewicz, ul. Nadbystrzycka 74/20, 20-501 Lublin, NIP: 8172032496 agnieszka.mazurkiewicz@opoczta.pl

2. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.wytworniawiedzy.com

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

§ 2 Usługi świadczone przez Sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługi i produkty (zwane dalej transakcją), którymi są w znacznym stopniu produkty elektroniczne.

 1. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającemu na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 2. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Sklepie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych.
 3. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 4. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Sklepie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Sklepu oraz w procesie składania zamówienia.
 5. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego towaru jest pobranie go przez Klienta drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie.
 6. Jeżeli sposób dostawy towaru związany będzie z udostępnieniem (w emailu lub w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w Serwisie) Użytkownikowi specjalnego hiperłącza (odnośnika), za pośrednictwem którego będzie on mógł go pobrać z Serwisu, hiperłącze to skuteczne jest do czasu aktywowania go, które może być dokonane tylko jeden raz. W przypadku nieudanego pobierania pliku – hiperłącze może być reaktywowane po zgłoszeniu nieskuteczności pobrania Administratorowi, albo w przypadku stwierdzenia innych awarii. Jednocześnie Klient otrzyma pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia w związku ze złożonym przez Klienta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy.
 7. Zamawiajacy (Klient) nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego towaru innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku towaru, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy towar został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.
 8. Każda osoba dokonująca zamówienia oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres email, wysyłanych przez Administratora o tematyce związanej z przedmiotem, w szczególności z informacją o możliwości pobrania zamówionego produktu lub o nieuregulowaniu płatności związanej z zamówieniem, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu i o promocjach Sklepu.
 9. Klienci mogą otrzymać rachunek po dokonaniu transakcji. Do otrzymania rachunku niezbędne jest podanie numeru zamówienia transakcji, która ma być potwierdzona rachunkiem i przesłanie pełnych danych do wystawienia rachunku na adres email agnieszka.mazurkiewicz@opoczta.pl w ciągu 7 dni od daty zakupu.

§ 3 Prawa do zakupionych towarów

Nabywca towaru może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku towaru, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku nagrania (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego nagrania, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego towaru.

 1. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej towaru na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii towaru, w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.
 2. Każdy nabywający towary zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy towaru, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza towaru.
 3. Wszelkie towary i udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 4 Odstąpienie od umowy na produkty cyfrowe

Zgodnie z art 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu nagrań audio (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 5 Reklamacje

1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

2. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektornicznej lub telefonicznie.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4. O zasadności reklamacji każdorazowo decyduje Administrator.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Agnieszka Mazurkiewicz ul.Nadbystrzycka 74/20, 20-501 Lublin, NIP: 8172032496 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Mazurkiewicz ul.Nadbystrzycka 74/20, 20-501 Lublin, NIP: 8172032496.

§  7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.